Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Klauzula informacyjna RODO

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych pozostanie DARBAGOS Sp. z o.o. Sp. k., 33-101 Tarnów, ul. Chemiczna 144, NIP: 9930655289, REGON: 123211517, KRS: 0000640083 dalej zwana jako: „DARBAGOS”. DARBAGOS będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem złożonego zamówienia/zawartej umowy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

2) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – (składanie zamówień w naszej firmie)

3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez DARBAGOS obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

4) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów DARBAGOS  – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

DARBAGOS  będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

  1. a) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że DARBAGOS  nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie.
  2. b) w celu wykonania zamówienia usług lub produktów naszej firmy.
  3. c) w celu realizacji zawartej umowy z DARBAGOS  oraz innych umów, w których są Państwo stroną.
  4. d) w celu marketingu usług DARBAGOS  własnych za pomocą narzędzi internetowych oraz drogą elektroniczną i telefoniczną.

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b,c oraz f

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż DARBAGOS  podmiotom, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz DARBAGOS  np. audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących DARBAGOS  i w stosunku do niego.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez DARBAGOS  opierać się będzie na zasadzie dobrowolności lecz podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do świadczenia usług przez DARBAGOS .

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów DARBAGOS  oraz przenoszenia danych osobowych.

Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

W przypadku udostępnienia przez Państwa dla DARBAGOS  danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych, członków rodzin lub innych osób (w tym w szczególności lecz nie wyłącznie w przypadku, gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do dostępu do danych), zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób:

1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych dla DARBAGOS ,

2) o tym, że DARBAGOS  jest administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,

3) o tym, że są Państwo źródłem, od którego DARBAGOS  pozyskała ich dane.

DARBAGOS ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: Google.

DARBAGOS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zespół DARBAGOS